ค้นหาคำว่า “” พบทั้งสิ้น 16 รายการ , รูปภาพ 0 รายการ , วีดีโอ 0 รายการ เรียงตามปี, เรียงตามตัวอักษร

ทักษะการดำเนินงานควบคุมยาสูบความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ประจำปี 2556

ดร.ศรัณญา เบญจกุล, นายศิริชัย พรรณธนะ, ผศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท, อาจารย์สาวตรี สุขศรี, 2556

Tags : ทักษะการดำเนินงาน  , ควบคุมยาสูบ  , ความรู้พื้นฐาน  , สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave

ทักษะการดำเนินงานควบคุมยาสูบความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมยาสูบ ประจำปี 2556
1188_ความรู้พื้นฐานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่_edit.pdf(.pdf 3,730kb.)
Acrobat Reader, Foxit Reader80

คู่มือ ภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ

ดร.ศรัณญา เบญจกุล, นายรัฐพล เทศขยัน, นางสาวธัญวรรณ สุลำปิง, นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย, นางสาวภัทรินทร์ ศิริทรากุล, 2556

Tags : คู่มือ  , ภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ  , เฝ้าระวัง  , ยาสูบ  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave

คู่มือภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
1185_ebook (km).pdf(.pdf 11,641kb.)
Acrobat Reader, Foxit Reader54

การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ และมาตรการการควบคุมการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ. 2552

นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ, สาลินี เซ็นเสถียร, ศุภวรรณ มโนสุนทร, นพวรรณ อัศวรัตน์

Tags : การบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย  , GYTS  , FCTC  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave

1047_E018_GY_Poster1.pdf(.pdf 342kb.)
Acrobat Reader, Foxit Reader67

รายงานผลการสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนไทย พ.ศ.2552 ภายใต้ Global Youth Tobacco Survey,2009

นวรัตน์ เพ็ชรเจริญ, สาลินี เซ็นเสถียร, ศุภวรรณ มโนสุนทร, นพวรรณ อัศวรัตน์

Tags : การบริโภคยาสูบของเยาวชนไทย  , GYTS  , FCTC  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave


1046_E017_รายการการสำรวจการบริโภคยาสูบ.pdf(.pdf 1,524kb.)
Acrobat Reader, Foxit Reader54

รายงานผลการสำรวจบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับยาสูบ พ.ศ.2552 ภายใต้ Global School Personnel Survey,2009

นส.นพวรรณ อัศวรัตน์ และคณะ

Tags : การบริโภคยาสูบของบุคลากรในโรงเรียน  , การสำรวจ  , GSPS  , FCTC  , MPOWER  

รายละเอียดไฟล์เปิดด้วยโปรแกรมDownload CountSave


1042_E012_รายงานผลการสำรวจบุคลากร ถูก.pdf(.pdf 1,414kb.)
Acrobat Reader, Foxit Reader6